ස්ථාවර තැන්පතු පොළී අනුපාත

පොළී අනුපාත - කල් පිරෙන අවස්ථාවේදී
( 2023 සැප්තැම්බර් 07)
කාලයසාමාන්‍යවා.සා.පොජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්වා.සා.පො
මාස 1ක්15.00%16.08%15.00%16.08%
මාස 3ක්14.25%15.03%14.25%15.03%
මාස 6ක්12.75%13.16%12.75%13.16%
වසර 1ක් 14.25%14.25%14.75%14.75%
වසර 2ක්14.75%13.80%15.25%14.24%
වසර 3ක්15.00%13.19%15.50%13.57%
වසර 4ක්14.75%12.29%15.25%12.64%
වසර 5ක් 14.50%11.52%15.00%11.84%

පොළී අනුපාත - මාසිකව
( 2023 සැප්තැම්බර් 07)
කාලයසාමාන්‍යවා.සා.පොජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්වා.සා.පො
මාස 1ක්----
මාස 3ක්13.25%14.09%13.25%14.09%
මාස 6ක් 12.00%12.68%12.00%12.68%
වසර 1ක් 13.25%14.09%13.75%14.65%
වසර 2ක් 13.75%14.65%14.25%15.22%
වසර 3ක් 14.00%14.93%14.50%15.50%
වසර 4ක්13.75%14.65%14.25%15.22%
වසර 5ක් 13.50%14.37%14.00%14.93%