ස්ථාවර තැන්පතු පොළී අනුපාත

පොළී අනුපාත - කල් පිරෙන අවස්ථාවේදී
(2021 අප්‍රේල් 01)
Periodසාමාන්‍යSC
මාස 1ක් සහ මාස 3ට අඩු 5.11%5.11%
මාස 3ක් සහ මාස 6ට අඩු 5.36%5.36%
මාස 6ක් සහ වසරකට අඩු 5.61%5.61%
වසර 1ක් සහ අවුරුදු 2ට අඩු 7.11%7.61%
වසර 2ක් සහ අවුරුදු 3ට අඩු 7.86%8.36%
වසර 3ක් සහ අවුරුදු 5ට අඩු 8.36%8.86%
වසර 5 8.86%9.36%

පොළී අනුපාත - මාසිකව
(2021 අප්‍රේල් 01)
PeriodNORMALSC
මාස 1ක් සහ මාස 3ට අඩු 0%0%
මාස 3ක් සහ මාස 6ට අඩු 5.23%5.23%
මාස 6ක් සහ වසරකට අඩු 5.47%5.47%
වසර 1ක් සහ අවුරුදු 2ට අඩු 6.89%7.36%
වසර 2ක් සහ අවුරුදු 3ට අඩු 7.59%8.06%
වසර 3ක් සහ අවුරුදු 5ට අඩු 8.06%8.52%
වසර 5 8.52%8.98%