ස්ථාවර තැන්පතු පොළී අනුපාත

පොළී අනුපාත - කල් පිරෙන අවස්ථාවේදී
( 2022 අගෝස්තු 20)
කාලයසාමාන්‍යවා.සා.පොජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්වා.සා.පො
මාස 1ක්20.00%21.94%20.00%21.94%
මාස 3ක්20.50%22.13%20.50%22.13%
මාස 6ක්21.00%22.10%21.00%22.10%
වසර 1ක් 21.50%21.50%22.00%22.00%
වසර 2ක්19.88%18.22%20.38%18.64%
වසර 3ක්19.38%16.51%19.88%16.87%
වසර 4ක්18.88%15.10%19.38%15.43%
වසර 5ක් 18.38%13.92%18.88%14.22%

පොළී අනුපාත - මාසිකව
( 2022 අගෝස්තු 20)
කාලයසාමාන්‍යවා.සා.පොජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්වා.සා.පො
මාස 1ක්----
මාස 3ක්20.00%21.94%20.00%21.94%
මාස 6ක් 20.50%22.54%20.50%22.54%
වසර 1ක් 20.50%22.54%21.00%23.14%
වසර 2ක් 18.27%19.88%18.77%20.47%
වසර 3ක් 17.84%19.37%18.34%19.96%
වසර 4ක්17.42%18.88%17.92%19.47%
වසර 5ක් 16.99%18.38%17.49%18.96%