ආයතනික කළමනාකරණය

Personal Image

ප‍්‍රියන්ත විජේසේකර

අධ්‍යක්ෂ / ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරී

Personal Image

රොජර් රොසයිරෝ

ප‍්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරි

Personal Image

ඉවෝන් බ්‍රොහියර්

ප‍්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

Personal Image

දයාන් රණසිංහ

බෙදා හැරීම් ක‍්‍රම අංශයේ ප‍්‍රධානී