අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

Personal Image

සිසිර දාබරේ

වැඩ බලන සභාපති

Personal Image

හරේෂ් කයිමාල්

ස්වාධීන නොවන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

රන්ජන් ජනක පෙරේරා

විධායක නොවන ස්වාධීන නොවන අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

චන්ද්‍රසිරි කළුපහන

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

විරේෂ් බිනෝමාල් නානායක්කාර

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ