අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

Personal Image

දිනේෂ් රෙන්ගනාදන්

සභාපති

Personal Image

හරේෂ් කයිමාල්

ස්වාධීන නොවන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

සිසිර දාබරේ

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

රන්ජන් ජනක පෙරේරා

විධායක නොවන ස්වාධීන නොවන අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

චන්ද්‍රසිරි කළුපහන

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ