අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

Personal Image

දිනේෂ් රෙන්ගනාදන්

සභාපති

Personal Image

හරේෂ් කයිමාල්

ස්වාධීන නොවන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

මනිල්ක ප‍්‍රනාන්දු

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

සිසිර දාබරේ

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

අරුණි ගුණතිලක

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

ආෂික් ලෆාර්

ස්වාධීන නොවන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

පසන් වනිගසේකර

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ