අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

Personal Image

ආරොන් රසල්-ඬේවිසන්

සභාපති

Personal Image

ප‍්‍රියන්ත විජේසේකර

අධ්‍යක්ෂ / ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරී

Personal Image

හරේෂ් කයිමාල්

ස්වාධීන නොවන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

මනිල්ක ප‍්‍රනාන්දු

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

දිනේෂ් රෙන්ගනාදන්

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

අරුණි ගුණතිලක

ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ