සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සිය ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකත්ව කණ්ඩායම ශක්තිමත් කරයි