සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් රුපියල් බිලියන 1.9 ක අයිතිවාසිකම් නිකුතුව සඳහා CSE අනුමත කරයි