සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් විසින් රෙන්ගනාදන් සහ ප්‍රනාන්දු යන මහත්වරුන් බඳවා ගනී