සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් රුපියල් මිලියන 602 ක හිමිකම් නිකුතුව සම්පූර්ණයෙන් දායක වී ඇත