සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් හිමිකම් නිකුතුවක් හරහා බිලියන 1.9 ක ප්‍රාග්ධනයක්