සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සඳහා නව යුගයක් උදෙසා ප්‍රියන්ත විජයසේකර