සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් නව සභාපති ලෙස ආරොන් රසල්-ඩේවිසන් පත් කරයි