ඉතිරිකිරීම් පොළී අනුපාත

ඉතුරුම් තැන්පතු අනුපාත
( 2022 මැයි 17)
ඉතුරුම් කාණ්ඩයවාර්ෂික පොලී අනුපාතය
ජ්‍යෙෂ් පුරවැසියන් සහ කාර්ය මණ්ඩල ඉතිරිකිරීම්
සාමාන්‍ය ඉතිරිකිරීම්5%